ÁSZF

A www.lengoteke.hu weblapot a  Jecs Miklós ev (Kisadózó) üzemelteti. (továbbiakban, mint: Szolgáltató)

A www.lengoteke.hu honlapon megvásárolható termék/termékek csak és kizárólag online értékesítési csatornán vásárolhatók meg. Személyes átvétel nem lehetséges.

Tájékoztatjuk, hogy ha ezen weblapon keresztül rendel meg tőlünk terméket/termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát, az ide vonatkozó jogszabályok rendelkezései mellett a jelen  ÁSZF határozza meg. Melyet e weblap használatával elfogad, ellenben e honlapot nem használhatja. Továbbá a használatával kijelenti, hogy elmúlt 18 éves. Amennyiben használja a weblapon keresztüli megrendelést, úgy Ön Ügyfélnek minősül.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag így, elektronikus formában kerül megkötésre a Szolgáltató és az Ügyfél közt, későbbiekben nem kereshető vissza.  

Cég adatok a Szolgáltató részéről:

Cég név: Jecs Miklós ev (Kisadózó)

Adószám: 57673657-1-27

Nyilvántartási szám: 56321522

Székhely: 2400 Dunaújváros Hunyadi János utca 66.

Email cím: bridge21again@gmail.com

Képviselő: Jecs Miklós

Telefonszám: 0630-2170-780

Bankszámlaszám: 16200254-10155156  Magnet Bank

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Adószám:14315754-2-08

Közösségi adószám: HU23495919

Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)

Telefon: +36 1 700 2323 

Email:info@mhosting.hu

Az ide vonatkozó jogszabályok, többek közt a következők:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény);
 3. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 4. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
 5. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

Fogalmak:

 1. évi CXII. törvény 3. § alapján
  • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  • különleges adat:
    • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
   • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  • bűnügyi személyes adat: a büntető eljárás során vagy azt megelőzően a bűn cselekménnyel vagy a büntető eljárással összefüggésben, a büntető eljárás lefolytatására, illetve a bűn cselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
  • közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
  • közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
  • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
  • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
  • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
  • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
  • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
  • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos /jogállást élvez;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

A lengőteke.hu oldalon vásárolható termék:

-lengőteke készlet

-lengőteke rekesz

-lengőteke állvány

-lengőteke golyó

Rendelés menete:

A lengoteke.hu honlapon megtalálható megrendelő űrlap kitöltésével, jelzi vásárlási szándékát, amit a “kosár” gomb megnyomásával elektronikus úton küld el a Szolgáltatóhoz, amit a nap 24 órájában megtehet. Ez az egy fajta rendelési út létezik a weblapon. Telefonon, faxon, sms-ben vagy bármely más kommunikációs vonalon sajnos nem áll módunkban rendelést rögzíteni.

Rendelését 1-2 munkanapon belül feldolgozzuk és a kiválasztott szállítási módod választva küldjük el az Ügyfél részére. E közben rendszerünk emailben tájékoztatja az Ügyfelet a termékről érkezett rendeléséről, az esetleges készlet hiányról és a várható feldolgozási időtartamról.

A termék/termékekről készült fotók eltérhetnek a valóságtól a minta darabok vannak lefotózva. A gyártásból eredő esetleges előzetes bejelentés nélküli változása miatti eltérésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Bankkártyás fizetés

Webáruházban a vételár és a szállítás költség megfizetése történhet bankkártyával.

Barion

A Webáruházban lehetőség van bankoktól független bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapuval (Barion Smart Gateway) történő fizetésre, Barion saját applikációja segítségével.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A kiszállított termék az Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

Az Eladót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vevő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

Hogyan jut el a termék az Ügyfélhez?

A https://lengoteke.hu/rendeleshez-es-szallitasi-adatok/ oldalra kattintva tájékozódhat és választja ki a az Ügyfél a neki megfelelő szállítási módozatot. Az imént említett linken az aktuális adatok található, ami érvényben van a rendelés leadásakor.

Szállítási idő

A megrendelt termék(ek)et rendszerint 1-3 munkanapon belül szállítjuk ki. 

Hogyan tud fizetni az Ügyfél?

Szintén a https://lengoteke.hu/rendeleshez-es-szallitasi-adatok/ oldalra kattintva találja az aktuális fizetési módot, ami alapvetően előre utalás vagy utánvét lehetséges. Személyes és készpénzes átvételi lehetőség nincs.

A vásárlás után járó számlát minden esetben email-ben küldi a Szolgáltató  az Ügyfélnek, környerettudatossági okokból. Nincs a számla a kiküldött csomagban. Amennyiben az Ügyfél mégis papír alapon kívánja a számláját megkapni, úgy azt a  rendelés megadásakor mindenképpen emailben jelezni köteles.

Elállás joga:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása szerint az Ügyfél a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül elállhat a szerződéstől és vissza küldheti a megrendelt terméket. Ezen terméket a Szolgáltató haladéktalanul, de a tudomására jutásától számított 14 napon belül visszatéríteni köteles a termék ellenértékét, abban az esetben, ha a terméket az Ügyfél sértetlen állpotban visszaszolgáltatta. Ez a visszaszolgáltatás kizárólag postai úton (futárral) lehetséges, személyesen nem bonyolítható a visszárú.  

A webáruház üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, abban az esetben, ha a fogyasztó olyan terméket vásárol, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Amennyiben termék vissza küldés és a termék árának visszafizetésére kerülne sor az aktuális kormányrendelet alapján a Szolgáltató jogkövető magatartáshoz hűen a  visszafizeti a termék árát, amennyiben azt az Ügyfél saját költségén a Szolgáltató által megadott címre a saját költségén vissza juttatja.

Jótállás a termékekre:

Amennyiben az Ügyfélnek minőségi garanciája van, azt a Szolgáltató felé a megadott email címen jelezni köteles. Eztán a indul meg a garancia vizsgálata. Amennyiben a vásárlói tájékoztatóban meghatározottakat figyelmen kívül használták, úgy a garancia nem él.

Amennyiben bizonyítható, hogy a kár a vissza juttatás alatt következett be a termékbe, úgy szintén nem áll a garancia.

Szolgáltató és az Ügyfél a vitás ügyeiket elsősorban békés úton igyekszenek megoldani.

Adatkezelés:

Az adatok kezelését a  Jecs Miklós ev (kisadózó) mint Szolgáltató végzi. Az adatok feldolgozását a Google.com által használt gmail email fiók használatával végezzük. Google Inc. (“Google”) székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.

A közölt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. Ez alól kivételt képez a rendeléshez kívánatos adatok átadása ami a kézbesítéshez szükséges.

Lengőteke tippek,képek, videók

Kérd a hasznos infókat: